Βιβλιοθήκη

Εισαγωγή στα Ανώτερα Μαθηματικά

 • Ασκήσεις
 • Ακρότατα συνάρτησης
 • Γενικά Μαθηματικά & Τυπολόγια
 • Ολοκλήρωση
 • Παραγώγιση
 • Σύνθεση Συναρτήσεων

Επιχειρησιακή Έρευνα

 • Γραμμικός Προγραμματισμός
 • Επιχειρησιακή Έρευνα
 • Σκοπός & Παραδείγματα
 • Ουρές Αναμονής

Οικονομία

 • Οριακό κόστος,
 • Σταθερό κόστος,
 • Μεταβλητό κόστος,
 • Μέσο κόστος,
 • Συνολικό κόστος

Θεωρία Παιγνίων

Θεωρία Παιγνίων

Οικονομετρία

 • Οικονομετρία Ι, ΙΙ
 • Εφαρμοσμένη Οικονομετρία
 • Ποσοτικές Μέθοδοι
 • Το βιβλίο του J. Wooldridge και οι λύσεις των ασκήσεων

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά