Θεωρία Κινδύνου

Ο κίνδυνος έχει μικρότερη συνέπεια εφόσον εκτιμάται ορθά και υπολογίζεται

Τίτλοι μαθημάτων και Τμήματα των ΑΕΙ

Αναζητήστε πλούσιο υλικό, σημειώσεις και θέματα στη βιβλιοθήκη μας

Αναλογιστικά Μαθηματικά (Τμ. Στατιστικής & Ασφαλιστικής επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς), Τυπολόγιο, Ασκήσεις (video)

Κατανομές Ζημιών (Τμ. Στατιστικής & Ασφαλιστικής επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς)

Αναλογιστικά Μοντέλα Συμβάντων Ζωής Ι, ΙΙ (Τμ. Στατιστικής & Ασφαλιστικής επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς)

Θεωρία Αξιοπιστίας (Τμ. Στατιστικής & Ασφαλιστικής επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς)

Θεωρία Αξιοπιστίας Χαρτοφυλακίου (Τμ. Στατιστικής & Ασφαλιστικής επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς)

Θεωρία Χρεοκοπίας (Τμ. Στατιστικής & Ασφαλιστικής επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς), θέματα, τυπολόγιο

Θεωρία Κινδύνων Ι, ΙΙ (Τμ. Στατιστικής & Ασφαλιστικής επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς)

Διαχείριση Κινδύνου (Τμ. Στατιστικής & Ασφαλιστικής επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς), Σημειώσεις, θέματα 2023

Θεωρία Τιμολόγησης (Τμ. Στατιστικής & Ασφαλιστικής επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς)

Μαθηματικά Ασφαλίσεων Ζωής (Τμ. Στατιστικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνας)

Ασφαλιστικά Μαθηματικά (Τμ. Στατιστικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνας)