Μαθήματα Θεωρίας Κινδύνου

Αναλογιστικά Μαθηματικά

Κατανομές απώλειας

Ζημιογόνες κατανομές

Θεωρία Κατανομών

Θεωρία Χρεοκοπίας

Θεωρία Αξιοπιστίας Χαρτοφυλακίου