ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗ

Επιμέλεια Δρ. Σωκράτης Σκλάβος, Καθηγητής & Διεύθυνση Σπουδών SYNELIXIS.

Στατιστική Συνάρτηση ορίζουμε την συνάρτηση δ του τυχαίου δείγματος (τδ) παρατηρήσεων (ανεξάρτητες και ισόνομες τμ)  δ(x1,...,xn) ή των ανεξάρτητων παρατηρήσεων u, v, w, ... (από διαφορετικές κατανομές) δ(u,v,w,...).

Παραμετρική συνάρτηση είναι συνάρτηση g(θ) όπου θ είναι η παράμετρος που ορίζεται σε παραμετρικό χώρο Θ.

Η στατιστική συνάρτηση δ είναι αμερόληπτος εκτιμητής της παραμετρικής συνάρτησης g(θ), εφόσον ισχύει Ε(δ) = g(θ).

Το Μέσο Τετραγωνικό Σφάλμα (ΜΤΣ) του εκτιμητή δ ως προς την παραμετρική συνάρτηση g(θ) ορίζεται