Κατατακτήριες εξετάσεις Ψυχολογίας Πάντειον
Κατατακτήριες εξετάσεις Ψυχολογίας Πάντειον

Εξεταστέα Ύλη Εξετάσεων Δεκεμβρίου 2019

Κοινωνική Ψυχολογία

Κοινωνική Ψυχολογία
Κοινωνική Ψυχολογία

Ιστορική και επιστημολογική προσέγγιση της Κοινωνικής Ψυχολογίας.  Κλασσικές θεωρίες της Κοινωνικής Ψυχολογίας: της ισορροπίας, της κοινωνικής σύγκρισης, της γνωστικής ασυμφωνίας, της ψυχολογικής αναδραστικότητας, της κοινωνικής απόδοσης.  Κοινωνική νόηση, κοινωνική σκέψη, κοινωνικές αναπαραστάσεις, κοινωνική μνήμη, ιδεολογία. Εαυτός και ταυτότητα.  Στάσεις, πειθώ, αλλαγή στάσεων. Κοινωνική επιρροή. Κοινωνικά στερεότυπα, προκατάληψη, διακρίσεις, διομαδική συμπεριφορά και διομαδικές σχέσεις.  Διαπροσωπική έλξη και διαπροσωπικές σχέσεις. Εφαρμογές της Κοινωνικής Ψυχολογίας στο χώρο του πολιτισμού, της μετανάστευσης, της εκπαίδευσης, της υγείας, της οικονομίας, των οργανισμών και της πολιτικής.

Μεθοδολογία Έρευνας στην Ψυχολογία

Μεθοδολογία Έρευνας
Μεθοδολογία Έρευνας

Δημιουργία ερευνητικών υποθέσεων και ερωτημάτων.  Σύσταση Ερευνητικής ομάδας. Κατηγορίες μεταβλητών, λειτουργικός ορισμός, ζητήματα μέτρησης, ερευνητικά πλαίσια. Διαφορετικά είδη αξιοπιστίας και εγκυρότητας. Η παρατήρηση: η συμμετοχική παρατήρηση, η άμεση παρατήρηση, η συνέντευξη, το ερωτηματολόγιο. Ο πειραματισμός: πειραματική μέθοδος, πειραματικοί σχεδιασμοί (μεταξύ ομάδων, εντός ομάδας), οιονεί πειράματα, παραγοντικοί σχεδιασμοί, χρονολογική σειρά, επαναλαμβανόμενες μετρήσεις. Ζητήματα δειγματοληψίας.Φιλοσοφικές βάσεις της ερευνητικής διαδικασίας (ιδεαλισμός, ρεαλισμός, κτλ). Φιλοσοφικά μοντέλα και μέθοδοι έρευνας (εμπειρισμός, δομισμός κτλ). Ποιοτικοί ερευνητικοί σχεδιασμοί (συνέντευξη, ποιοτικά μοντέλα ανάλυσης κτλ). Σύσταση ομάδων ελέγχου. Ανάλυση περίπτωσης. Ζητήματα δεοντολογίας.

Κλινική Ψυχολογία

Κλινική Ψυχολογία
Κλινική Ψυχολογία

Θεωρητικά μοντέλα στην Κλινική Ψυχολογία. Αξιολόγηση των νοητικών ικανοτήτων, της συμπεριφοράς και της προσωπικότητας στην κλινική ψυχολογία. Η συνέντευξη στην κλινική ψυχολογία. Ψυχομετρική αξιοπιστία και εγκυρότητα. Θεωρίες προσωπικότητας και κλινική πρακτική: Ψυχαναλυτική προσέγγιση, Συμπεριφοριστική προσέγγιση, Γνωσιακή προσέγγιση, Προσωποκεντρική προσέγγιση. Προκαλούμενη συμπεριφορά στην κλινική πρακτική. Συντελεστική συμπεριφορά στην κλινική πρακτική. Ο κλινικός ψυχολόγος στα πλαίσια του γενικού νοσοκομείου, του ψυχιατρικού νοσοκομείου, των κέντρων απεξάρτησης από ουσίες, των κοινοτικών κέντρων ψυχικής υγείας, των καταστημάτων κράτησης. Ψυχοπαθολογία.