Πρότυπα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια
Μνήμη & Μάθηση
Μνήμη & Μάθηση

Μνήμη-Μάθηση

Επιμέλεια Σωκράτης Γ. Σκλάβος

Συστήματα Μνήμης. Πρωτογενής (παροδική) = Βραχύχρονη(ή μνήμη εργασίας), Δευτερογενής (μόνιμη) = Μακρόχρονη. Νευροδιαβιβαστές Ach, σεροτονίνη, ντοπαμίνη, νορεπινεφρίνη και τα διάχυτα συστήματα τους. Βλάβη σε ένα σύστημα à μερική απώλεια μνήμης. Βλάβη σε δύο συστήματα à μεγάλη απώλεια μνήμης. Βραχύχρονη Μνήμη, Κοιλιακό ρεύμα αναγνώρισης αντικειμένων, προσώπων: οπτικός φλοιός à κροταφικός λοβός à μετωπιαίος λοβός. Ραχιαίο ρεύμα αισθητικής επεξεργασίας, θέσης στο χώρο: οπτικός φλοιός àοπίσθιος βρεγματικός λοβός à μετωπιαίος λοβός. Μακρόχρονη Μνήμη. Συνειδητή (έκδηλη, εκούσια) = Αυτοβιογραφική, Συμβάντα (επεισόδια), γνώσεις (σημασιολογική μνήμη). Ιππόκαμπος & μετωπιαίος λοβός (κοιλιακός προμετωπιαίος) (αυτοβιογραφική), κροταφικός λοβός (συμβάντα), υπόλοιπος φλοιός (σημασιολογική). Μη συνειδητή (άδηλη, ακούσια) = Δεξιότητες, εξαρτημένες αποκρίσεις, αντιληπτική μνήμη. Βασικά γάγγλια, προ-κινητικός φλοιός, παρεγκεφαλίδα. Συναισθηματική (έκδηλη & άδηλη)= έλξη, αποφυγή, φόβος. Αμυγδαλή. Ανάκληση μνήμης

  • Μεταφορά γεγονότων του παρελθόντος στο ψυχολογική παρόν, · Ενεργοποίηση συνειρμικών και προμετωπιαίων περιοχών, Επικοινωνία οπίσθιων και προμετωπιαίων φλοιών από την

αγκιστροειδή & τοξοειδή δεσμίδα. Μεταιχμιακό σύστημα. Έκδηλη μνήμη: μαθαίνουμε τι είναι ο κόσμος - αποκτώντας γνώσεις για άτομα, θέσεις και πράγματα τα οποία είναι προσιτά στη συνείδηση. Ο τύπος αυτός μνήμης για παρελθόντα γεγονότα είναι δημιουργική διαδικασία και αντανακλά την συνθετική ή ανασυνθετική διεργασία. Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται ως έκδηλες μνήμες είναι προϊόν επεξεργασίας από το αντιληπτικό μας σύστημα. Στρατηγικές σύγκρισης, συμπεράσματα, υποθέσεις, προβλέψεις ώστε να δημιουργηθεί μια σταθερή και λογική μνήμη. Στην έκδηλη μνήμη παρεμβαίνει ο έσω κροταφικός λοβός: βλάβη οδηγεί σε απώλεια μακροχρόνιας μνήμης. Ο ιππόκαμπος είναι παροδικός χώρος αποθήκευσης μακροχρόνιας μνήμης και μεταβιβαστής πληροφορίας στο φλοιό για μόνιμη αποθήκευση. Έσω κροταφικός τομέας = Περιρινικός, ενδορινικός, παραϊπποκάμπιος φλοιός, ιππόκαμπος (οδοντωτή έλικα, αμμώνιο κεράς, υπόθεμα), αμυγδαλή. Διεγκεφαλικός τομέας = Πρόσθιος, ραχιαίος έσω πυρήνας θαλάμου, μαστία, ψαλίδα. Πρόσθιος εγκέφαλος = πυρήνες διαφράγματος, διαγώνιας ταινίας, Meynert, έλικα προσαγωγείου. Διαδρομή πληροφορίας: Συνειρμικές περιοχές <--> ενδορινικός φλοιός <--> οδοντωτή έλικα <--> CA3 <--> CA1<--> υπόθεμα, Meynert <--> ψαλίδα <--> διαφανές διάφραγμα, μαστία. Άδηλη μνήμη. Αυτόματη ή αντανακλαστική διαδικασία, Ενίσχυση με επανάληψη, Μη συνειρμική μάθηση = έκθεση στο ίδιο ερέθισμα περισσότερο από μια φορά (εθισμός = ↓απόκρισης, ευαισθητοποίηση = ↑απόκρισης). Συνειρμική μάθηση, Κλασσική εξαρτημένη = εκμάθηση σχέσης μεταξύ 2 ερεθισμάτων (η Αρετούσα βάσει το κλειδί στην πόρτα, η γάτα ακούει το κλειδί στην πόρτα και ψάχνει το μπαλάκι της να παίξει με την Αρετούσα). Σημαντικός ο ρόλος της παρεγκεφαλίδας. Συντελεστική εξαρτημένη = εκμάθηση σχέσης μεταξύ ερεθίσματος και συμπεριφοράς οργανισμού (οι οπαδοί μιας ομάδας κάθονται σε συγκεκριμένη στάση στην καφετέρια για να μη χάσει η ομάδα τους). Συνδέσεις Νεοφλοιός, Μέλαινα ουσία (ντοπαμινεργική οδός) <--> βασικά γάγγλια <--> κοιλιακό θάλαμο <--> προμετωπιαίο λοβό (προκινητικό φλοιό). Παρεγκεφαλίδα <--> θάλαμος <--> κινητικός και προκινητικός φλοιός. Κύκλωμα συναισθηματικής μνήμης (επιβίωσης, fight or flight). Αμυγδαλή <--> ΑΝΣ, υποθάλαμο, περιυδραγωγό φαιά ουσία (στο εγκεφαλικό στέλεχος). Κύκλωμα Άδηλης μνήμης. Αμυγδαλή <--> βασικά γάγγλια.