Η Ψυχολογία στο χρόνο

2020-11-10

Η Ψυχολογία είναι η επιστήμη που σκοπό έχει να περιγράψει και να εξηγήσει τη συμπεριφορά και τις νοητικές διεργασίες κυρίως του ανθρώπου αλλά και των άλλων έμβιων όντων. Συμπεριφορά θεωρείται η δραστηριότητα ενός οργανισμού, που μπορεί να παρατηρηθεί από κάποιον άλλο οργανισμό ή από τα μηχανήματα ενός πειραματιστή. Για παράδειγμα οι κινήσεις των οφθαλμών κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης δεν είναι δυνατόν να παρατηρηθούν συστηματικά από ένα άλλο άτομο, μπορούν όμως να μετρηθούν με τα κατάλληλα μηχανήματα. Οι ψυχολόγοι δεν συμφωνούν πλήρως ως προς το ρόλο που μπορούν να έχουν η υποκειμενική εμπειρία και οι νοητικές διεργασίες (όπως η σκέψη, τα συναισθήματα, τα όνειρα και η συνείδηση) στην επιστήμη της ψυχολογίας.

Ο ρόλος των νοητικών φαινομένων στην ψυχολογία είναι προβληματικός διότι δεν μπορούν να παρατηρηθούν ευθέως. Ο γνωστός φιλόσοφος John Searle στο βιβλίο του Minds, Brain and Science, περιγράφει τέσσερα χαρακτηριστικά των νοητικών φαινομένων που τα διαφοροποιούν από τα φυσικά φαινόμενα και καθιστούν προβληματική την επιστημονική τους προσέγγιση: (1) την εσωτερική επίγνωση των νοητικών καταστάσεων που ονομάζουμε συνείδηση, (2) τη σκοπιμότητα ή προθεσιμότητα των νοητικών μας καταστάσεων (δηλαδή το γεγονός ότι οι νοητικές καταστάσεις σε αντίθεση με φυσικές καταστάσεις είναι πάντα καταστάσεις που αντιπροσωπεύουν κάτι ή αναφέρονται σε κάτι), (3) την υποκειμενικότητα τους (ο πόνος, η χαρά κ.λπ. είναι καταστάσεις υποκειμενικές που τις αισθάνεται μόνο το άτομο) και (4) τη νοητική αιτιότητα (το γεγονός ότι οι νοητικές καταστάσεις όπως σκέψεις ή αισθήματα μπορούν να γίνουν αίτια συμπεριφοράς στο φυσικό κόσμο).

Σημαντικές ημερομηνίες στην Ψυχολογία

 • 320 π.Χ. Ο Πλάτων προωθεί την έννοια των έμφυτων ιδεών και προτείνει την διαλεκτική, ως μέθοδο απόκτησης γνώσης.
 • 350 π.Χ. Ο Αριστοτέλης βάζει τις βάσεις της συστηματικής και αντικειμενικής παρατήρησης της συμπεριφοράς και προτείνει τρεις αρχές που διέπουν το συνειρμό ιδεών.
 • 400 μ.Χ.- 1500 μ.Χ.Τα νοητικά φαινόμενα συνδέονται με την ψυχή, η οποία θεωρείται ως άυλη, ανεξάρτητη και αιώνια (Αυγουστίνος, Θωμάς Ακινάτης κ.λπ.)
 • 1650 μ.Χ. Ο Rene Descartes διατυπώνει τη θεωρία του δυισμού σώματος-ψυχής. Βλέπει το σώμα ως μία μηχανή, η οποία όμως ενεργοποιείται από τα πνεύματα της ψυχής που εδράζονται στην επίφυση.
 • 1651 μ.Χ. Ο Thomas Hobbes αρνείται την ύπαρξη της ψυχής που δεν βασίζεται στην ύλη.
 • 1690 μ.Χ. Ο John Locke προτείνει ότι το ανθρώπινο μυαλό είναι ένας "λευκός χάρτης" κατά τη γέννηση και ότι όλη η γνώση προσλαμβάνεται μέσω των αισθήσεων.
 • 1859 μ.Χ Ο Charles Darwin δημοσιεύει το βιβλίο του Origin of Species, στο οποίο περιγράφεται η θεωρία της εξέλιξης μέσω του μηχανισμού της φυσικής επιλογής. Η θεωρία αυτή είχε και συνεχίζει να έχει μία μεγάλη επίδραση στη διαμόρφωση θεωριών για τα ψυχολογικά φαινόμενα.
 • 1879 Ο Wilhem Wund ιδρύει το πρώτο Ψυχολογικό Εργαστήριο στο Πανεπιστήμιο της Λειψίας, στη Γερμανία.
 • 1885 Ο Hermann Ebbinghaus αρχίζει τις πρώτες συστηματικές πειραματικές μελέτες της μνήμης, αρχίζοντας από τον εαυτό του ως υποκείμενο μελέτης.
 • 1890 Ο William James περιγράφει τις βάσεις του λειτουργισμού στο βιβλίο του Principles of Psychology στις Η.Π.Α.
 • 1898 O Edward Thorndike παρουσιάζει τα πρώτα πειράματα σχετικά με τη μάθηση στα ζώα και διατυπώνει το νόμο του αποτελέσματος.
 • 1900 Ο Sigmund Freud εκδίδει το βιβλίο του The Interpretation of Dreams και παρουσιάζει τις ιδέες του σχετικά με την ψυχανάλυση.
 • 1905 O Alfred Binet και ο Theodore Simon κατασκευάζουν τις πρώτες δοκιμασίες νοημοσύνης.
 • 1906 O Ivan Pavlov δημοσιεύει τα πρώτα αποτελέσματα των μελετών του σχετικά με την εξαρτημένη μάθηση( κλασική εξάρτηση).
 • 1912 Ο Max Wertheimer εισάγει τη μορφολογική ψυχολογία ( Gestalt psychologer).
 • 1929 O Karl Lashley δημοσιεύει το βιβλίο του Brain Mechanisms and Intelligence.
 • 1938 O B. F. Skinner δημοσιεύει το βιβλίο του Operant Conditioning, στο οποίο παρουσιάζει τις έρευνές του σχετικά με τη συντελεστική εξάρτηση.
 • 1949 Ο Donald Hebb, στο βιβλίο του Organization of Behavior, παρουσιάζει μία θεωρία, η οποία κλείνει το χάσμα ανάμεσα στη νευροφυσιολογία και την ψυχολογία.
 • 1954 Ο Ελβετός ψυχολόγος Jean Piaget δημοσιεύει το βιβλίο του The Construction of Reality in thed Child βάζοντας έτσι τις βάσεις της μελέτης της γνωστικής ανάπτυξης.
 • 1957 Ο Noam Chomsky δημοσιεύει τη γλωσσολογική του θεωρία στο βιβλίο Syntactic Structures.
 • 1958 Ο Ηerbert Simon δημοσιεύει το βιβλίο Elements of a Theory of Human Problem Solving.
 • 1979 Ιδρύονται το περιοδικό Cognitive Science και η Εταιρία Cognitive Science, και προωθείται η έρευνα σχετικά με τις αναπαραστασιακές και υπολογιστικές ικανότητες του ανθρώπινου νου.