ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Παράμετρος θ ανήκει σε παραμετρικό χώρο Θ


Μηδενική υπόθεση Ηο, θ ανήκει Θο

Εναλλακτική υπόθεση Η1, ανήκει Θ1

Η τομή Θο και Θ1 είναι το κενό σύνολο

Σφάλμα Τύπου Ι = απόρριψη μηδενικής υπόθεσης δοθέντος ότι η μηδενική υπόθεση είναι ορθή

Σφάλμα Τύπου ΙΙ = μη απόρριψη μηδενικής υπόθεσης δοθέντος ότι η μηδενική υπόθεση είναι εσφαλμένη

Επίπεδο σημαντικότητας α(θ) = P(I), θ ανήκει Θο

β(θ) = P(II), θ ανήκει Θ1

Ισχύς Ελέγχου, π(θ) = 1-β(θ) , θ ανήκει Θ1, ή π(θ) = α(θ), θ ανήκει Θο

Συνθήκη αμεροληψίας ελέγχου π(θ) > α, θ ανήκει Θ1 και π(θ) = α, θ ανήκει Θο 

τιμή p (p-value) = η μέγιστη τιμή επιπέδου σημαντικότητας ώστε να μην απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση. Αν p < α τότε απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση.